Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Salon Piłkarski Wróbel-Gol;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wrobel-gol.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Salon Piłkarski Wróbel-Gol a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wrobel-gol.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wrobel-gol.pl, prowadzony jest przez:

Salon Piłkarski Wróbel-Gol
87-100 Toruń
Kozacka 11/5
Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej. Od dnia 1 stycznia 2012 r. właściwym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rejestr dostępny jest pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a) Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768.
b) Obsługa cookies włączona.
c) Obsługa Java script włączona.
d) przeglądarka Internet Explorer w wersji 6 lub nowszej.
e) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 16 lub nowszej.
f) przeglądarka Google Chrome w wersji 20 lub nowszej.
g) Inna kompatybilna przeglądarka
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.wrobel-gol.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Ze Sklepu internetowego można korzystać "bez rejestracji klienta" oraz "z rejestracją klienta"
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wrobel-gol.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Salon Piłkarski Wróbel-Gol Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Jeżeli wybraną formą płatności było „płatność za pobraniem”, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdz zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość zawiera link potwierdzający złożenie zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia w link potwierdzający.
4.9. Jeżeli wybraną formą płatności było „płatność przelewem”, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Czekamy na wpłatę”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą następujących firm zewnętrznych :
a) Poczta Polska
5.3 Koszty dostawy są określone na stronie www.wrobel-gol.pl
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej oraz pod adresem http://www.wrobel-gol.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.Plik z kompletnym Regulaminem jest dołączany do wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.Plik jest w formacie PDF.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego
b) płatnością w systemie przelewy24.pl
c) gotówką przy odbiorze zamówienia

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie
10 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Wystarczy wiadomość o odstąpieniu wysłana na adres e-mail.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 Salon Piłkarski Wróbel-Gol
 Kozacka 11/5
 87-100 Toruń, kujawsko-pomorskie

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Kupujący traci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8.2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni. W tym czasie klient zostanie poinformowany o decyzji i dalszym postępowaniu.

IX. Dane osobowe klientów

9.1. Wszystkie dane klientów są wykorzystywane wyłącznie do obsługi i realizacji złożonego zamówienia.Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim.
9.2. W dowolnym momencie klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych a także do ich usunięcia z bazy sklepu.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Salon Piłkarski Wróbel-Gol, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Salon Piłkarski Wróbel-Gol a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Salon Piłkarski Wróbel-Gol.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

OpenCart Wrobel-GOL © 2019